INFORMACE

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout zejména návštěvníkům webových stránek a klientům, popř. potenciálním klientům (dále jen „klienti“) a obchodním partnerům (klienti a obchodní partneři dále společně jako „subjekty údajů“) společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o., IČ 633 21 521, se sídlem Husova 282, Staré Město, 739 61 Třinec (dále jen „společnost“), informace zejména o tom, jaké osobní údaje společnost zpracovává, jakým způsobem a za jakým účelem s nimi nakládá nebo jaká jsou práva subjektů údajů ve vztahu k zpracovávaným osobním údajům. Společnost při zpracování osobních údajů vystupuje jako správce osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Zpracováním osobních údajů se obecně rozumí systematické nakládání s osobními údaji, zejména shromažďování údajů, zaznamenávání a ukládání těchto údajů na nosiče dat, jejich přizpůsobení nebo pozměňování, vyhledávání, nahlédnutí, použití, předávání, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, třídění nebo kombinování, blokování, omezení, výmaz nebo zničení osobních údajů.

Společnost je za účelem poskytování služeb subjektům údajů povinna zpracovávat jejich osobní údaje. Zpracování osobních údajů subjektů údajů je nezbytné pro uzavření smluvního vztahu, resp. už pro jednání o jeho uzavření, pro plnění smluvních povinností, jakož i pro účely jednoznačné identifikace konkrétního subjektu údajů.

Společnost zpracovává osobní údaje subjektů údajů manuálně i v elektronickém informačním systému. Osobní údaje jsou tak pod stálou fyzickou, technickou i elektronickou kontrolou. Bezpečnostní mechanismy společnosti jsou nastaveny tak, aby zajistily maximální možnou ochranu veškerých dat a osobních údajů, které společnost zpracovává tak, aby bylo zabráněno zejména jejich zneužití, poškození ztrátě či zničení. Ke zpracovávaným osobním údajům subjektů údajů mají přístup pouze autorizovaní pracovníci společnosti, kteří jsou vázáni mlčenlivostí.

Společnost ve stanovených případech oznámí subjektu údajů právními předpisy stanoveným způsobem skutečnost, že hrozí určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů, který bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů.

Právní důvod zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje subjektů údajů s jejich souhlasem (důvod dle čl. 6 odst. 1. písm. a) GDPR). Bez jejich souhlasu společnost zpracovává osobní údaje pouze v zákonem stanovených případech, kdy souhlas subjektu údajů ke zpracování jejich osobních údajů není nutný, a to za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů (důvod dle čl. 6 odst. 1. písm. c) GDPR), povinností vyplývajících ze smluvního vztahu se subjektem údajů důvod dle čl. 6 odst. 1. písm. b) GDPR, a z důvodu oprávněných zájmů společnosti (důvod dle čl. 6 odst. 1. písm. f) GDPR) či za jiným legitimním účelem zpracování.

Zpracování osobních údajů se souhlasem subjektu údajů

Poskytnutí souhlasu subjektu údajů se zpracováním jeho osobních údajů je zcela dobrovolné. Subjekt údajů může společnosti udělit souhlas se zpracováním jeho osobních údajů k účelům specifikovaným přímo v souhlasu.

Zpracování osobních údajů bez souhlasu subjektu údajů

V rámci poskytování svých služeb je společnost povinna (při uzavírání i trvání smluvního vztahu) zjišťovat a zpracovávat právními předpisy stanovené osobní údaje o subjektech údajů. Ke zpracování osobních údajů za účelem poskytování služeb subjektům údajů není společnost povinna opatřit si jejich souhlas. Odmítne-li subjekt údajů poskytnout společnosti své osobní údaje, nemohou mu být dle požadavků právních předpisů poskytnuty služby společnosti.

Společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje subjektů údajů i bez jejich souhlasu, a to zejména pro účely:

  • provádění identifikace a dalších povinností dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, a plnění povinností vyplývajících z dalších právních předpisů,
  • plnění povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy,
  • oprávněných zájmů společnosti,
  • ochrany práv a právem chráněných zájmů společnosti.

 

Zpracovávané osobní údaje

Společnost zpracovává o subjektech údajů níže uvedené údaje, které slouží zejména k účelu jejich kontaktování, identifikaci, k další komunikaci při uzavírání smluvního vztahu se společností a k poskytování služeb společností, tj.:

  • základní identifikační údaje, zejména jméno, příjmení, datum narození, název společnosti, identifikační číslo
  • kontaktní údaje, zejména telefon, e-mailovou, poštovní adresu, adresu bydliště, adresu sídla

 

Pro účely poskytování služeb společnost uchovává a zpracovává také další údaje v rozsahu, který je nezbytný pro poskytování služeb, plnění smlouvy a plnění zákonných povinností.

Výše uvedené osobní údaje subjektů údajů jsou využívány k výše uvedeným účelům, příp. k účelům v rámci subjektem údajů uděleného souhlasu.

Zdroje osobních údajů

Společnost zpracovává pouze ty osobní údaje subjektů údajů, které jí sami poskytnou, během jednání o uzavření smluvního vztahu a v průběhu jeho trvání.

Kontaktní formulář na webových stránkách

Veškeré osobní údaje vložené do kontaktního formuláře, který je umístěn na webových stránkách společnosti - www.devizy.cz, bude společnost zpracovávat za účelem zpracování zprávy odeslané zájemcem o služby a přípravy odpovědi na ní, případně proto, aby mohli pracovníci společnosti zájemce přímo kontaktovat. Právním základem tohoto zpracování je oprávněný zájem společnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tedy zájem společnosti komunikovat se zájemcem ohledně poskytnutí služeb společnosti, přičemž zájemce se na společnost sám se žádosti o kontaktování obrátil. K tomuto účelu bude společnost osobní údaje zpracovávat po celou dobu, po kterou bude se zájemcem komunikovat, maximálně však po dobu 12 měsíců od poslední komunikace se zájemcem.

Lhůty

Společnost bude zpracovávat osobní údaje subjektů údajů po dobu poskytování služeb a plnění smlouvy. Poté je společnost povinna uchovávat osobní údaje subjektů údajů po dobu stanovenou právní předpisy. V případě zpracování na základě souhlasu bude společnost zpracovávat údaje po dobu, po kterou jí byl subjektem údajů udělen souhlas se zpracováním jeho osobních údajů.

Jakmile uplynou lhůty pro zpracování osobních údajů, veškeré osobní údaje subjektů údajů jsou ze systémů společnosti smazány.

Zpřístupnění

Osobní údaje subjektů údajů mohou být zpřístupněny třetím osobám bez jejich souhlasu zejména:

  • v rámci plnění povinností stanovených právními předpisy,
  • dalším osobám za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů společnosti,
  • osobám pověřeným společností k plnění jejích smluvních a zákonných povinností
  • se souhlasem subjektu údajů, popř. na základě jeho příkazu k předání i dalším subjektům.

 

Cookies

Informace o uživateli této webové stránky společnost shromažďuje automaticky. Tyto informace jsou zpracovávány důvěrně a společnost je používá pouze v souladu s podmínkami uvedenými v těchto informacích o zpracování osobních údajů. Společnost může používat "cookies" k uchování, popř. také ke sledování informací o uživateli. Soubory cookies společnost používá pro správu systému a analýzu návštěvnosti webových stránek společnosti za účelem zlepšení uživatelské zkušenosti a zlepšování služeb.

 

Práva subjektu údajů související se zpracováním osobních údajů

Právo na přístup

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o tom, zda a jaké osobní údaje o něm společnost zpracovává a na přístup k těmto osobním údajům, a to v rozsahu stanoveném právními předpisy. Společnost poskytne subjektu údajů nezbytnou součinnost bez zbytečného odkladu po vznesení jeho požadavku.

Právo na opravu

Subjekt údajů je dále oprávněn požadovat od společnosti vysvětlení domnívá-li se, že společnost, popř. zpracovatel, o subjektu údajů zpracovává např. nepřesné osobní údaje. Subjekt údajů je v této souvislosti dále oprávněn požadovat opravu/doplnění svých osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Subjekt údajů má právo získat od společnosti osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci (popř. požadovat, aby společnost předala tyto údaje přímo jinému správci, je-li to technicky možné), aniž by tomu společnost bránila, a to v případě, že zpracování jeho osobních údajů společností je založeno na souhlasu subjektu údajů, na smluvním vztahu se společností nebo v případě, kdy se zpracování provádí automatizovaně.

Právo vznést námitku

Subjekt údajů je oprávněn vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů. Společnost se v návaznosti na vznesenou námitku zavazuje subjektu údajů sdělit důvody, které společnost k zpracování jeho osobních údajů opravňují.

Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů je oprávněn požadovat, aby společnost omezila zpracování jeho osobních údajů, popírá-li přesnost osobních údajů, je-li zpracování protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů, nepotřebuje-li již společnost osobní údaje subjektu údajů pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, příp. vznesl-li subjekt údajů námitku proti zpracování jeho osobních údajů.

Omezení zpracování osobních údajů subjektu údajů bude trvat po právními předpisy stanovenou dobu. Společnost subjektu údajů předem upozorní na skutečnost, že omezení zpracování bude následně zrušeno.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Subjekt údajů je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat.

Na základě odvolání souhlasu společnost přestane zpracovávat osobní údaje subjektů údajů pro účely, pro které byl dříve udělen souhlas. Společnost je nicméně povinna dále zpracovávat osobní údaje subjektů údajů, a to za účelem plnění povinností uložených právními předpisy, jako např. zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví apod., za účelem plnění povinností v rámci smluvního vztahu se subjektem údajů, jakož i za účelem určení, výkonu nebo obhajoby případných právních nároků. Osobní údaje subjektů údajů budou nadále zpracovávány pouze z výše uvedených důvodů, a to po právními předpisy stanovenou dobu. Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů není dotčena zákonnost zpracování těchto údajů, k němuž došlo před odvoláním dříve uděleného souhlasu.

S výjimkou případů stanovených právními předpisy, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů (viz § 43 odst. 3 zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů), společnost zpracovává osobní údaje subjektů údajů výhradně s jejich dobrovolným souhlasem.

Subjekt údajů je po ukončení veškerých smluvních vztahů se společností oprávněn odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a rodného čísla pro ty účely, které nevyplývají z právních předpisů. Odvolá-li subjekt údajů souhlas se zpracováním svých osobních údajů, společnost bude dále uchovávat pouze ty osobní údaje subjektu údajů, které jsou nezbytné pro plnění povinností společnosti vyplývajících z právní předpisů.

Právo na výmaz

Subjekt údajů je oprávněn požadovat také likvidaci svých osobních údajů, a to v případě, kdy má za to, že společnost zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou jeho soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy. Subjekt údajů je dále oprávněn požádat společnost o výmaz svých osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány, dále v případě, kdy byly zpracovány protiprávně, v případě, kdy subjekt údajů odvolá svůj dříve udělený souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování, a také v případě, kdy subjekt údajů vznese námitky proti zpracování svých osobních údajů, a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování.

Uplatnění práv subjektu údajů

Subjekt údajů může uplatnit svá práva kontaktováním společnosti, a to prostřednictvím dopisu adresovaného do sídla společnosti Husova 282, Staré Město, 739 61 Třinec.

O vyřízení svého požadavku je subjekt údajů informován ze strany společnosti bez zbytečného odkladu, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Jsou-li žádosti subjektu údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může společnost účtovat subjektu údajů poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo odmítnout žádosti vyhovět.

Subjekt údajů je oprávněn obrátit se svým podnětem také na orgán dozoru, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Informace o zpracování osobních údajů jsou subjektu údajů k dispozici na vyžádání na kontaktní adrese společnosti a na webových stránkách společnosti.

Ke stažení ZDE.

In order to ensure maximum convenience of using our website, we use cookies. Using the website without changing the cookie settings means that they will be saved. The user can independently change the cookie settings in his web browser.