Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Celem tego dokumentu jest zapewnienie odwiedzającym witrynę i klientom lub potencjalnym klientom (dalej nazywanym jako „klienci”) oraz partnerom biznesowym (klienci i partnerzy biznesowi zwani dalej łącznie „podmiotami danych”) FORTISSIMO, spol. s r.o., IČ 633 21 521, z siedzibą pod adresem Husova 282, Staré Město, 739 61 Třinec, Republika Czeska (zwana dalej „Spółką”), w szczególności informacje o tym, jakie dane osobowe spółka przetwarza, w jaki sposób i w jakim celu je przetwarza lub jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą, w stosunku do przetwarzanych danych osobowych. Spółka pełni rolę administratora danych osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych oznacza ogólnie systematyczne przetwarzanie danych osobowych, w szczególności ich gromadzenie, zapisywanie i przechowywanie na nośnikach danych, ich dostosowywanie lub modyfikowanie, odzyskiwanie, wykorzystywanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne ujawnianie, sortowanie lub łączenie, blokowanie, ograniczenia, usunięcia lub zniszczenia danych osobowych.

Firma jest zobowiązana do przetwarzania danych osobowych klientów w celu świadczenia usług osobom, których dane dotyczą. Przetwarzanie danych osobowych osób, których dane dotyczą, jest niezbędne do zawarcia umowy, tzn. już do negocjacji w sprawie jego zawarcia, w celu wykonania zobowiązań umownych, a także w celu jednoznacznej identyfikacji konkretnej osoby, której dane dotyczą.

Spółka przetwarza dane osobowe osób, których dane dotyczą, ręcznie oraz w elektronicznym systemie informacyjnym. Dane osobowe są zatem pod stałą kontrolą fizyczną, techniczną i elektroniczną. Mechanizmy bezpieczeństwa firmy są tak skonstruowane, aby zapewnić maksymalną możliwą ochronę wszystkich danych i danych osobowych, które firma przetwarza, w szczególności aby zapobiec ich niewłaściwemu wykorzystaniu, uszkodzeniu, utracie lub zniszczeniu. Dostęp do przetwarzanych danych osobowych osób, których dane dotyczą, mają wyłącznie upoważnieni pracownicy firmy, których obowiązuje tajemnica służbowa.

W niektórych przypadkach spółka powiadomi osobę, której dane dotyczą, w sposób określony przez prawo, że istnieje ryzyko naruszenia danych osobowych, które będzie skutkowało wysokim ryzykiem naruszenia praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Spółka przetwarza dane osobowe osób, których dane dotyczą, za ich zgodą (powód z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Bez ich zgody Spółka przetwarza dane osobowe tylko w przypadkach przewidzianych prawem, gdy zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych osobowych nie jest konieczna do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). ), obowiązki wynikające z umowy z osobą, której dane dotyczą, przyczyna z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz ze względu na prawnie uzasadniony interes firmy (powód z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) lub inny prawnie uzasadniony cel przetwarzania.

Przetwarzanie danych osobowych za zgodą osoby, której dane dotyczą

Wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą na przetwarzanie jej danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, może wyrazić zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celach określonych bezpośrednio przy wyrażeniu zgody.

Przetwarzanie danych osobowych bez zgody osoby, której dane dotyczą

W ramach świadczenia swoich usług spółka zobowiązana jest (przy zawieraniu i czasie trwania umowy) do uzyskania i przetwarzania danych osobowych osób, których dane dotyczą, określonych przepisami prawa. Spółka nie jest zobowiązana do uzyskania ich zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi osób, których dane dotyczą. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, odmówi udostępnienia firmie swoich danych osobowych, usługi firmy nie mogą być jej świadczone zgodnie z wymogami przepisów prawa.

Spółka jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych osób, których dane dotyczą, bez ich zgody, w szczególności w celach:

  • realizacja obowiązków identyfikacyjnych i innych zgodnie z ustawą nr 253/2008 Dz. U. RC, niektórych środkach przeciwko legalizacji dochodów pochodzących z przestępstwa oraz wypełnianiu obowiązków wynikających z innych przepisów prawa,
  • wypełnienie zobowiązań wynikających z zawartej umowy,
  • prawnie uzasadniony interes firmy,
  • ochrona praw i prawnie chronionych interesów firmy.

Przetwarzane dane osobowe

Spółka przetwarza następujące dane osób, których dane dotyczą, które są wykorzystywane głównie w celu skontaktowania się z nimi, ich identyfikacji, dalszej komunikacji przy zawieraniu stosunku umownego z firmą oraz świadczenia usług na rzecz firm tj .:

  • podstawowe dane identyfikacyjne, w szczególności imię, nazwisko, data urodzenia, nazwa firmy, numer identyfikacyjny
  • dane kontaktowe, w szczególności telefon, adres e-mail, adres pocztowy, adres zamieszkania, adres siedziby.

W celu świadczenia usług Spółka przechowuje i przetwarza również inne dane w zakresie niezbędnym do świadczenia usług, wykonania umowy i wypełnienia obowiązków prawnych.

Powyższe dane osobowe osób, których dane dotyczą, są wykorzystywane do wyżej wymienionych celów lub do celów objętych zgodą osoby, której dane dotyczą.

Źródła danych osobowych

Spółka przetwarza tylko te dane osobowe osób, których dane dotyczą, które sama podaje, w trakcie negocjacji zawarcia umowy oraz w czasie jej trwania.

Formularz kontaktowy na stronie internetowej

Wszystkie dane osobowe wpisane w formularzu kontaktowym, który znajduje się na stronie internetowej firmy - www.devizy.cz, będą przetwarzane przez firmę w celu przetworzenia wiadomości przesłanej przez osobę zainteresowaną usługami i przygotowania odpowiedzi na nią lub w celu bezpośredniego kontaktu pracowników firmy z tą osobą. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes spółki w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a). f) RODO, czyli interes firmy w komunikowaniu się z wnioskodawcą w sprawie świadczenia usług firmy, przy czym wnioskodawca sam wystąpił do firmy z prośbą o kontakt. W tym celu firma będzie przetwarzać dane osobowe przez cały okres, w którym będzie komunikować się z wnioskodawcą, ale maksymalnie przez 12 miesięcy od ostatniej komunikacji z kandydatem.

Terminy

Spółka będzie przetwarzać dane osobowe osób, których dane dotyczą, przez okres świadczenia usług i wykonywania umowy. Po tym okresie firma jest zobowiązana do przechowywania danych osobowych osób, których dane dotyczą, przez okres określony przepisami prawa. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody firma będzie przetwarzać dane przez okres, w którym osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Po upływie terminów przetwarzania danych osobowych wszystkie dane osobowe osób, których dane dotyczą, są usuwane z systemów firmy.

Dostępność

Dane osobowe osób, których dane dotyczą, mogą być udostępniane bez ich zgody podmiotom trzecim, w szczególności:

  • w ramach wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  • inne osoby w celu ochrony praw i prawnie chronionych interesów firmy,
  • osoby upoważnione przez spółkę do wykonywania jej zobowiązań umownych i prawnych
  • za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub na podstawie swojego polecenia przelewu do innych podmiotów.

Cookies

Firma zbiera informacje o użytkowniku tej witryny w sposób automatyczny. Informacje te są przetwarzane w sposób poufny i firma wykorzystuje je wyłącznie zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej informacji o przetwarzaniu danych osobowych. Firma może używać plików „cookies” do przechowywania lub również do śledzenia informacji o użytkowniku. Firma wykorzystuje pliki cookie do zarządzania systemem i analizowania ruchu na stronie internetowej firmy w celu poprawy komfortu użytkowania i ulepszenia usług.

Prawa osoby, której dane dotyczą, związane z przetwarzaniem danych osobowych

Prawo dostępu

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania informacji, czy i jakie dane osobowe na jej temat firma przetwarza oraz w zakresie dostępu do tych danych osobowych, w zakresie przewidzianym przepisami prawa. Spółka zapewni osobie, której dane dotyczą, niezbędną współpracę bez zbędnej zwłoki na jej żądanie.

Prawo do sprostowania

Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo zażądać wyjaśnień od firmy, jeśli uzna, że ​​firma lub procesor, na przykład, przetwarza niedokładne dane osobowe dotyczące osoby, której dane dotyczą. W tym kontekście osoba, której dane dotyczą, jest ponadto uprawniona do żądania korekty / uzupełnienia swoich danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania od firmy danych osobowych, które jej dotyczą, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz prawo do przeniesienia tych danych do innego administratora (lub żądania od firmy przekazania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi, jeśli dotyczy). jest to technicznie możliwe) bez przeszkody ze strony firmy, jeżeli przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, umowy z tą firmą lub gdy przetwarzanie odbywa się automatycznie.

Prawo do sprzeciwu

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych. W następstwie wniesionego sprzeciwu firma zobowiązuje się do poinformowania osoby, której dane dotyczą, o powodach, które uprawniają ją do przetwarzania jej danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od firmy ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych, jeżeli zaprzeczy prawidłowości danych osobowych, jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, odmówi usunięcia danych osobowych, jeżeli nie potrzebuje już danych osobowych osoby, której dane dotyczą, do celów przetwarzania, wymaga od nich ustalenia, wyegzekwowania lub obrony roszczeń prawnych lub jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

Ograniczenia przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, będą obowiązywały przez okres określony przepisami prawa. Firma powiadomi osobę, której dane dotyczą, z wyprzedzeniem, że ograniczenie przetwarzania zostanie następnie zniesione.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Po cofnięciu zgody spółka zaprzestanie przetwarzania danych osobowych osób, których dane dotyczą, do celów, na które uprzednio wyrażono zgodę. Spółka jest jednak zobowiązana do dalszego przetwarzania danych osobowych osób, których dane dotyczą, w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, takich jak ustawa nr 253/2008 Dz.U., o niektórych środkach przeciwko legalizacji wpływów z przestępstwa i finansowania terroryzmu, ustawa nr 563 / 1991 Sb., O rachunkowości itp., W celu wypełnienia zobowiązań w ramach stosunku umownego z osobą, której dane dotyczą, a także w celu ustalenia, wykonania lub obrony ewentualnych roszczeń prawnych. Dane osobowe osób, których dane dotyczą, będą przetwarzane wyłącznie z wyżej wymienionych powodów, przez okres wskazany przepisami prawa. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem wcześniej wyrażonej zgody.

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez przepisy prawa, gdy przetwarzanie danych osobowych nie wymaga zgody osoby, której dane dotyczą (patrz § 43 ust. 3 ustawy nr 110/2019 Dz. U. o przetwarzaniu danych osobowych), spółka przetwarza dane osobowe osób, których dane dotyczą, wyłącznie za ich dobrowolną zgodą.

Po wygaśnięciu wszelkich umów ze spółką, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz numeru identyfikacyjnego w celach nie wynikających z przepisów prawa. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, cofnie zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych, spółka będzie nadal przechowywać tylko te dane osobowe osoby, której dane dotyczą, które są niezbędne do wypełnienia obowiązków spółki wynikających z przepisów prawa.

Prawo do usunięcia

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo żądania zniszczenia jej danych osobowych, w przypadku gdy uzna, że ​​firma przetwarza jej dane osobowe z naruszeniem ochrony jej życia prywatnego lub przepisów prawa. Osoba, której dane dotyczą, jest również uprawniona do żądania od firmy usunięcia jej danych osobowych, jeżeli nie są już potrzebne do celów, w których były przetwarzane, jeżeli były przetwarzane niezgodnie z prawem, jeżeli osoba, której dane dotyczą, cofnie udzieloną wcześniej zgodę i nie ma innej prawnej przyczyny ich przetwarzania, a także gdy osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu jej danych osobowych i nie ma nadrzędnych prawnie uzasadnionych powodów przetwarzania.

Wykonywanie praw osoby, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać ze swoich praw, kontaktując się ze spółką za pośrednictwem pisma skierowanego na adres siedziby spółki pod adresem Husova 282, Staré Město, 739 61 Třinec, Republika Czeska.

Spółka poinformuje osobę, której dane dotyczą, o spełnieniu jej żądania bez zbędnej zwłoki, z wyjątkiem przypadków, gdy okaże się to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nieproporcjonalne, w szczególności dlatego, że się powtarzają, spółka może obciążyć osobę, której dane dotyczą, opłatą, uwzględniając koszty administracyjne związane z udzieleniem żądanych informacji lub komunikacji lub podjęciem wymaganych działań lub odmową wykonania.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo do skontaktowania się z organem nadzorczym, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ppłk. Sochora 27, 170 00 Praga 7, www.uoou.cz.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są osobie, której dane dotyczą, na żądanie pod adresem kontaktowym firmy oraz na stronie internetowej firmy.

Do pobrania TU.

In order to ensure maximum convenience of using our website, we use cookies. Using the website without changing the cookie settings means that they will be saved. The user can independently change the cookie settings in his web browser.